Política de privacitat

La present Política de Privacitat ( “Política de Privacitat”) descriu com SERVEIS COMPLEMENTARIS VALLCARCA, S.L.P (en endavant, “Serveis Complementaris Vallcarca”), en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, essent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD).

La política de privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència espanyola de protecció de dades i altres autoritats de control que puguin produir-se que s’haguessin de aplicar i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el lloc web.

Identificació del responsable del tractament

Serveis Complementaris Vallcarca és la entitat responsable del tractament de les seves dades. Les dades de contacte són les següents:

B67338137

C/Sant Marc, 7, P01-1, (08023) Barcelona

932594445

protecciodades@scvallcarca.cat

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades

Tractem dades personals en els següents supòsits:

(i) Visites a la nostra pàgina web;

(ii) Petició d’hora als professionals sanitaris a través dels formularis destinats a tals efectes;

(iii) Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blogs i altres webs;

(iv) Ús d’alguns dels nostres serveis de comunicació electrònica, enviament d’un correu electrònic, una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;

(v) Enviament per correu electrònic de currículum vitae per formar part del nostre equip.

Amb quins fins tractem les seves dades

Des de Serveis Complementaris Vallcarca tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable, i en particular, el RGPD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació.

Dades de persones usuàries del web

No analitzem el comportament dels nostres usuaris web de cap manera.

Dades de pacients per la sol·licitud d’hora als professionals sanitaris

Tractem les dades de les persones usuàries de Serveis Complementaris Vallcarca a través del web per a la sol·licitud de les mateixes a través dels formularis habilitats a tals efectes en base a la relació assistencial establerta entre ambdues partes.

Dades de CV

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que les persones interessades ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte

També podrem tractar dades personals si les persones interessades ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a aquests efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la persona titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes Serveis Complementaris Vallcarca no podrà identificar a la persona correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de correus electrònics rebuts

També tractarem dades personals si les persones interessades remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part de la persona titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en xarxes socials

Podrem tractar les dades de les persones usuàries de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de Serveis Complementaris Vallcarca a les diferents xarxes socials.

A qui comuniquem les seves dades

Serveis Complementaris Vallcarca garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització de la persona titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de Serveis Complementaris Vallcarca, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

Serveis Complementaris Vallcarca pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats

Podrem revelar les seves dades a l’administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents les dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Tot això, per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web.

Exercici de drets:

La persona usuària podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodades@scvallcarca.cat identificant-se com usuària de l’espai web –amb fotocòpia del seu NIF o document equivalent-, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça C/Sant Marc, 7, P01-1, (08023) Barcelona o per correu electrònic a: protecciodades@scvallcarca.cat.

Delegada de Protecció de Dades:

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la nostra delegada de protecció de dades, Sra. Carme Martínez, al correu electrònic protecciodades@scvallcarca.cat

Tutela de dret davant l’autoritat de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, la persona usuària pot dirigir-se a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència espanyola de protecció de dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a persones clientes de la companyia es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.

Les dades referents a les consultes formulades per les persones usuàries a través dels formularis web, les rebudes per correu electrònic o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Responsabilitats de la persona usuària

La persona usuària garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en què Serveis Complementaris Vallcarca sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent responsabilitat d’informar Serveis Complementaris Vallcarca de qualsevol canvi i/o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Mesures de seguretat:

Serveis Complementaris Vallcarca ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per la persona usuària, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa de aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de Serveis Complementaris Vallcarca.

Normativa relacionada

Per obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: